Ada Dent Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (Ada Dent) olarak tarafınıza sunacağımız hizmetlerin yürütülebilmesi için kişisel bilgilerinizi ve sağlık verilerinizi öğrenmemiz ve sunulacak hizmetin gerektirdiği sınırlar içinde kalmak kaydıyla verilerinizi işlememiz gerekebilmektedir.

Tarafınıza sağlık hizmeti sunabilmek için kaydetmek durumunda olduğumuz sağlık verileriniz, kanunen özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. Maddesinin 2. Fıkrasında  yer alan ‘Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.’ hükmü uyarınca kişisel sağlık verileri, kanunda belirtilen özel koşullar dışında ancak kişinin açık yazılı rızası ile kaydedilebildiğinden, tarafınızdan bu onamın alınması zorunluluğu doğmuştur.

 1. Temel Kavramlar

Kişisel Veri                             : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Özel Nitelikli Kişisel veri        : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler

Kişisel Verilerin İşlenmesi     : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlem

Veri Sorumlusu                      : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişi olarak ADA DENT AĞIZ VE DİŞ SAĞ. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. (Ada Dent)

Veri İşleyen                            : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

 1. İşlenen Kişisel Veriler:
 • Kimlik verisi: Adınız, soyadınız, T.C. kimlik  numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız gibi sizi tanımlayabileceğimiz kimlik verilerinizle birlikte cinsiyetiniz, doğum yeri ve tarihiniz, medeni hal gibi veriler ile ibraz ettiğiniz kimlik belgesiyle elde edilen kişisel verileriniz bizimle sosyal medya hesabı üzerinden iletişim kurmuş olmanız ve paylaşmış olmanız halinde bu platformda kullandığınız adlarınız,
 • İletişim verisi: Adresiniz, sabit ve cep telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, instagram vb. sosyal medya hesap bilgileriniz,
 • Dijital veri : Kliniğimiz çağrı merkezi ile yaptığınız sesli görüşme kayıtlarınız, kliniğimiz içinde yer alan güvenlik kameraları ile yapılan kayıtlar, tıbbi görüntüleme kayıtları gibi tüm ses ve görüntü kayıtları
 • Finansal Veri: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, fatura keşide edilebilmesi için gerekli olan bilgileriniz gibi finansal verileriniz,
 • Sağlık Verisi: Tıbbi teşhis ve tedavi sürecinde merkezimizde yapılan her türlü tıbbi işleme ilişkin kayıtlar, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz, tıbbi görüntüleme bilgileriniz, gerekli olduğu ölçüde önceki döneme ilişkin sağlık verileriniz, tedavi geçmişiniz, teşhis ve/veya tedavi sürecinde elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayat ilişkin verileriniz,
 • Diğer : Sağlık hizmetlerinizin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, Web sitemiz ve mobil uygulamamızı kullanımınız sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri ve konum verileri.

Burada sayılanların dışında tıbbi teşhis ve tedavi sürecinin yürütülebilmesi, gerekli planlamanın yapılabilmesi, tarafınızla iletişim kurabilmemiz, sizi ilgilendirebilecek konularda bilgi verilebilmesi, kampanya ve yeniliklerden haberdar edilebilmeniz, sözleşme ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için doğrudan tarafınızca sağlanan başkaca kişisel verilerin elde edilmesi ve aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmesi de söz konusu olabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi:

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlar ile işlenebileceği konusunda sizi bilgilendiririz;

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Sağlık durumunuzla ilgili konsültasyon (görüş alış verişi) amacıyla başka bir hekimle paylaşılması,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında bilgilendirilmek,
 • Sağlık Personelleri ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,
 • Klinik yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 • Klinik yönetimi tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,
 • İnsan Kaynakları ve Kalite bölümleri tarafından, çalışanlarımıza eğitim verilmesi,
 • Denetim ve Bilgi Sistemleri ile ilgili anlaşmalı kurumlar tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Klinik yönetimi tarafından kalite, hasta deneyimi, bilgi sistemleri amacıyla risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Hizmetleriniz karşılığında faturalandırma yapılması, kliniğimiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkimin teyit edilmesi, size verilmiş olan/verilecek olan sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verilebilmesi,
 • Klinik Yönetimi tarafından sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın ancak ve ancak yasal zorunluluklar veya kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları ile sınırlı olarak ve sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

 1. Veri Güvenliği ve Veri Aktarımı

Yukarıda belirtilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin Ada Dent Ağız ve Diş Sağ. Hiz. Tic. Ltd. Şti. ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebileceği konusunda detaylı olarak bilgilendiririz. Tüm çalışanlarımız konuyla ilgili olarak düzenli olarak eğitimlere katılmakta ve veri güvenliğinin sürekliliği için gerekli denetim ve kontroller gerçekleştirilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması kapsamında kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Eczacılar Birliği,
 • Adli makamlar,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için Ada Dent olarak iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde ve yurt dışında bulunan hekimler, klinikler, laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi 3 cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile sevk edilmeniz durumunda sevk edildiğiniz veya kendi başvurduğunuz başka bir sağlık kuruluşu,
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilciler,
 • Çalışmakta olduğunuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığınız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • Şirket olarak hizmetlerinden faydalandığınız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti sağlayıcıları ve iş ortaklarımız ile paylaşılacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verilerimin, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve  Ada Dent Ağız ve Diş Sağ. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Ada Dent’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmekte olduğu konusunda bilgilendiririz.

Yukarıda belirtilen bilgileri okuduğumu ve Ada Dent Ağız ve Diş Sağ. Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından detaylı olarak yukarıda açıklanan kişisel verilerimin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.
 • Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızam aranmaksızın işlenebileceğini biliyorum.
 1. KVKK kapsamında haklarınız
 • Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerime erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğum konusunda tarafıma bilgi verildi.

Kanun kapsamındaki taleplerimi, https://adadent.com.tr/ web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak; Kızılırmak mah. 1445. Sok No:2B/78 Çankaya/Ankara adresinde yetkili personele teslim edebileceğimi, E-posta yoluyla yapmak istediğim başvurularımı bilgi@adadent.com.tr adresine yapabileceğimi, noter kanalıyla gönderebileceğimi biliyorum.

 1. Onam Beyanı

Ada Dent Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve sağlık profesyonelleri, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkıma dair bilgilendirildiğimi, Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, Ada Dent’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları ile gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metninde belirtilen hususlara uygun olarak muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılmasını, AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM.